Smiths Gardentown Farms: Wichita Falls, TX
 

Related Structures

Dual Atrium